©  WWIB  Zorg op Maat


WWIB

​Staat voor Wonen werken individueel begeleiden kracht van de eenvoud wat staat door samenwerken aan de zorgbehoefte van de zorgvrager behoud zelfredzaamheid. Bij Ambulante Zorg vanuit WWIB zorg op maat begeleiden wij vanaf 18 jaar en ouder in de thuissituatie met een zorgindicatie.
De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfstandigheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. Daarbij stimuleren we de maatschappelijke betrokkenheid zodat men actief een bijdrage kan leveren aan de samenleving.
De cliënt heeft de regie over zijn leven dus ook over de zorg of ondersteuning. De cliënt bepaalt zelf zijn ondersteuningsdoelen en bepaalt zelf waar hij hulp bij nodig heeft. De ondersteuner ( individuele begeleider) heeft hierbij een adviserende rol zodat de cliënt de juiste zorgaanbod krijgt!!Uw situatie thuis moet geschikt zijn om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Eerst wordt er geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving (ouders of familielid eerste lijn) en onze begeleider(s).

Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daar uit te werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid.
WWIB biedt zorg op maat stelt vervolgens met de cliënt een ondersteuningsplan - zorgplan op naar de wensen van de cliënt.
​In een zorgplan staat precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar.

In het zorgplan staan:
  - uw wensen en behoeften
  - uw mogelijkheden en beperkingen
  - doelen van de zorg voor de komende periode
  - afspraken over zorg en welzijn: begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
​De doelen worden per vier maand geëvalueerd en bijgesteld. Zo nodig verwijst de ambulante begeleider door, bemiddelt of gaat mee naar andere organisaties, WMO loket wet maatschappelijk ondersteuning bij u gemeente, CIZ Centrum indicatiestelling
Wet langdurig zorg om zorg te dragen dat de cliënt de juiste zorg krijgt.
De zorg die wij leveren, wordt gefinancierd vanuit Persoonsgebonden Budget en Zorg in Natura of via Zorgverzekering ZVV.

WWIB stimuleert de deelname aan het alledaagse leven. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen of vrije tijd. Zo willen we voorkomen dat mensen met een chronische, verstandelijk,psychische beperking en gedragsproblematiek bv autisme sociaal in een isolement terecht komen.

HOME

Vakantie in Toscane

WONEN, WERKEN en INDIVIDUEEL BEGELEIDEN


Volg ons ook op